Taiteenlajina graafinen suunnittelu – viestintä kuvan kautta

Graafinen suunnittelu on kuvallista viestintää, mikä tarkoittaa sitä, että kysessä on hyvin laaja-alainen suunnittelun kenttä. Periaatteessa kaikenlaisen kuvallisen ilmaisun suunnitteleminen ja laatiminen on graafista suunnittelua.

Kuva on tehokas viestintäkanava

Kuva on tehokas ja nopea keino välittää viestejä. Siihen on mahdollista sisällyttää niin sanomaa kuin tunnelmaa. Vaikka monissa tapauksissa tekstisisältö olisi graafista sisältöä selkeämpi vaihtoehto, pienikin kuvallinen ilmaisu voi parhaimmillaan kiteyttää pitkän tekstinpätkän itseensä. Myös yhteydestä riippuen graafinen sisältö antaa yleisölleen tulkinnanvaraa tekstisisällön ollessa usein suoraviivaista. Kuvien käyttö esimerkiksi mainonnassa saattaa vaatia rahoitusta, jolloin Freedomrahoitus -sivusto on hyvä paikka aloittaa erilaisten vaihtoehtojen vertailu.

Graafisen suunnittelun ammattilaisia käytetään usein markkinointiviestinnässä. Ammattilaisen työnkuvaan voi kuulua yritysten mainonnan suunnittelua, logosuunnittelua, visuaalisen ilmeen luomista sekä painotuotteiden suunnittelua. Tarvittavia ominaisuuksia tällaisessa työssä on luovuuden lisäksi myös kärsivällisyys ja hyvä paineensietokyky, sillä työn saaminen valmiiksi voi vaatia paljonkin hiomista ja hienosäätöä. Ala on ajoittain myös hyvin hektinen, jos graafista sisältöä luodaan tiukalla aikataululla, esimerkiksi tiettynä ajankohtana järjestettävää tapahtumaa varten.

Graafista suunnittelua voi opiskella niin ammattikorkeakoulussa, kuin yliopistossakin. Myös monet toisen asteen tutkinnot tarjoavat valmiudet visuaalisen suunnittelun harjoittamiseen ammattina.

Graafisen viestinnän luomisen siirryttyä lähes kokonaan tietokoneohjelmilla luotavaksi, on ensisijaisen tärkeää oppia käyttämään työhön soveltuvaa ohjelmistoa. Jo ajatuksissa oleva visio esimerkiksi logosta ei riitä, jos ideaa ei kykene siirtämään tietokoneen ruudulle.

Graafisen suunnittelijan työnkuva

Graafisen suunnittelijan työnkuvaan harvoin kuuluu tekstisisällön luominen, vaikka graafisessa suunnittelussa käytetäänkin tekstiä jossain määrin. Suunnittelijan tehtävänä on keskittyä tekstin sisällön sijaan typografiaan, mikä tarkoitta tekstin ja kirjainten asettelua, fonttia ja värimaailmaa.

Värit ja niiden harmoninen yhteensijoittaminen ovat merkittävä osa graafisen suunnittelijan työtä. On myös hyvä olla jonkin verran tuntemusta symboliikasta, sillä värit viestivät voimakkaasti. Symboliikkaa löytyy myös muodoista, joiden symbolinen merkitys voi olla monelle alitajuista. Vaikka jotakin symbolista merkitystä ei suoranaisesti tiedostaisi, viesti tai tunnelma voi silti välittyä tätä kautta. Juuri tästä syystä symboliikka on todella hyvä tehokeino graafisessa suunnittelussa.

Graafista suunnittelua voi harjoittaa lukuisilla ammattinimikkeillä, joita ovat esimerkiksi AD (taiteellinen johtaja), visuaalinen suunnittelija, verkkosuunnittelija, AD-assistentti, graafinen suunnittelija, kuvittaja ja taittaja. Vaikka graafiselta suunnittelijalta vaaditaan runsaasti luovuutta, on ensisijaista kuunnella asiakasta ja ottaa huomioon kohderyhmä. Suunnitteluprosessi onkin usein tiivistä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Luonnoksen hyväksymiseen voi mennä paljonkin aikaa, jos asiakas toivoo jatkuvasti viilauksia tai muutoksia työhön. Tämä voi olla suunnittelijalle turhauttavaa, sillä asiaan vihkiytymätön ei välttämättä käsitä työtuntien määrää pienenkin graafisen työn taustalla. Työvaiheita on lukuisia, eikä ainoastaan varsinaisen luonnoksen aikaansaaminen, kuten toisinaan saatetaan kuvitella.

Markkinoinnin ja muun kaupallisen sisällön lisäksi graafinen suunnittelu kattaa lukuisia päivittäisessä elämässämme kohtaamia asioita, kuten vaikka liikennemerkit tai sanomalehden takasivun sarjakuvat aamiaispöydässä. Kuvallisen taiteen voidaan myös katsoa kuuluvan graafisen suunnittelun piiriin. Kuten markkinoinnissakin, visuaalisessa taiteessa käytetään runsaasti symboliikkaa. Tätä ilmenee niin muorojen kuin värienkin muodossa. Taide jättää usein myös mainontaa enemmän tulkinnanvaraa katsojalleen. Markkinointiviestinnällä on usein taidetta selkeämpi viesti, joka näkijälleen halutaan välittää, sillä kyse on usein kaupallisista tavoitteista. Graafinen taide voi myös toimia viestinnän keinona, mutta tällaisessa yhteydessä viesti on tulkittavissa monitasoisemmin, jolloin katsoja voi tietoisesti tai tiedostamatta muokata sen itselleen mieluisaksi.